សំរាម

ខ្ញំុថតវីដេអូនេះដោយមានចេតនាឲ្យមានសភាពញ័រ និងរង្គើរក្នុងរឿងខ្លីនេះ ដើម្បីបង្កនូវភាពវិលវល់ និងស្មុគស្មាញឲ្យសមទៅនឹងសាច់រឿង អត្ថន័យ និងអារម្មណ៍របស់អ្នកទស្សនា។ ដោយសារពំុមានពេលគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការជ្រើសរើសទីតាំង និងប្រញាប់ផ្សាយ ខ្ញំុពំុទាន់បានកែពន្លឺនៅក្នុងវីដេអូនេះនៅឡើយទេ។ គោលបំណងនៃការថតវីដេអូនេះ គឺគ្រាន់តែដើម្បីរៀនប្រើកាមេរ៉ាតែប៉ុណ្ណោះ។

សូមអរគុណអ្នកដែលបានចូលរួម​​​ដូចជា៖

  • ខ្ញំុ – ដឹកនាំ និងថត
  • Pich Chan Vila – តួសំដែង
  • Bong Po – ជំនួយការ
Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s