កន្លែងធ្វើការថ្មីរបស់ខ្ញំុ

ដូចដែលបានសន្យាណា ទោះជាយឺតពេលបន្តិចមែន តែទីបំផុតក៏នាំយករូបភាព​​​នៅកន្លែងធ្វើការថ្មី​​​របស់​​​ខ្ញំុ​​​មិន​​​ឲ្យអ្នកអាន​​​ និងអ្នកគាំទ្រមើលទាំងអស់គ្នា (មិនដឹងមានអ្នកគាំទ្រឬអត់ទេ បើមួយថ្ងៃៗមិនសូវមានគេចូលមើលផង) 😀 ។

   
        
នេះមិនទាន់បារៀបចំស្រួលបួលទេ នៅខ្វះករតុបតែង និងគ្រឿងសង្ហារឹមខ្លះទៀត។ យ៉ាងម៉េចយ៉ាងណាក៏ដោយ មើលលេងៗសិនចុះណា ។ ជួបគ្នាក្នុងអត្ថបទផ្សេង។ 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s