អនាគត​ប្រទេស​កម្ពុជា

អនាគត​ប្រទេស​កម្ពុជា

ការ​បោះ​ឆ្នោត​គឺ​ជា​ការ​សម្ងាត់ និងដោយសេរី ទោះ​បី​មាន​ការ​បង្ខិត​បង្ខំ ឬ​ជូន​អំណោយ​ជា​ទឹក​ប្រាក់បីបួនម៉ឺន​ក៏​ដោយ ក៏​គ្មាន​អ្នក​ណា​អាច​ដឹង​ថា​អ្នក​បោះ​ឆ្នោត​ជូន​អ្នក​ណា​នោះឡើយ ។

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s