នាងតូច

នាងតូច

ពេលដែលខ្ញុំកំពុងថតវីដេអូឃ្លីបនេះ ខ្ញុំអាចនឹងគិតថាវាជារឿងឆ្កួតៗ តែខ្ញុំតែងតែញញឹមជានិច្ចនៅគ្រប់ពេលដែលខ្ញុំមើលវាសារជាថ្មីម្តងទៀត រឿងឆ្កួតៗបែបនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំសប្បាយចិត្ត ដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំនៅតែបន្តធ្វើវា 🙂

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s