សារៈសំខាន់នៃការអប់រំសុខភាព

 

ការអប់រំសុខភាព គឺជាគ្រឹះមូលដ្ឋានដំបូងបំផុតនៃភាពជោគជ័យរបស់កម្មវិធីសុខភាពសាធារណៈ។ វាអាចជួយឲ្យសិស្សម្នាក់ៗអាចអភិវឌ្ឍសុខភាពរាងកាយរបស់គេឲ្យបានល្អ មានអារម្មណ៍ឆាប់ដឹង និង អកប្បកិរិយាល្អប្រសើរតាំងពីក្មេង។ សារៈសំខាន់នៃការអប់រំសុខភាពមាន៖

  • ការអប់រំសុខភាពអាចជួយឲ្យមនុស្សម្នាក់ៗ ក្រុមគ្រួសារ សហគមន៍ រដ្ឋ និងប្រទេសជាតិទាំងមូលមានសុខភាពល្អ។
  • ការអប់រំផ្នែកសុខភាពធ្វើឲ្យគុណភាពនៃជីវិតមនុស្សទាំងអស់គ្នាមានភាពប្រសើរ
  • ការអប់រំសុខភាពកាត់បន្ថយការស្លាប់មុនអាយុ
  • ដោយការផ្តោតលើការបង្ការ ការអប់រំសុខភាពអាចកាត់បន្ថយនូវប្រាក់កាស (ទាំងប្រាក់ ទាំងមនុស្ស) មនុស្សម្នាក់ៗ និយោជក ក្រុមគ្រួសារ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង សម្ភារៈបរិក្ខារពេទ្យ សហគមន៍ រដ្ឋ និងប្រទេសជាតិ ក្នុងចំណាយទៅលើការព្យាបាលបែបវេជ្ជសាស្ត្រ។
Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s