បើបងមានលុយ!

Advertisements

10 Replies to “បើបងមានលុយ!”

  1. ហិហិ មានការពិបាកខ្លាំងទេ? បើមានខ្ញុំចង់ទទួលយកការលំបាករបស់តាម៉ាប់!

   Like

  1. ទ្រឹស្តីកាចូចនេះ មិនបាច់ដល់ជួលខ្មោចទេ ត្រឹមឃើញស្រមោលខ្មោចក៏រត់បាត់ដែរ!

   Like

 1. ខ្ញុំ​សុខ​ចិត្ត​រួម​ចណែក​ចំពោះ​ការ​លំបាក​នេះ​ដែរ​ចុះ! (​សូម​ផ្ញើរ​លុយ​មក​អោយ​ខ្ញុំ​ផង​)

  Like

  1. បងសាម៉ាឌីមានចិត្តចង់ជួយមិត្តភក្តិដូចគ្នា!

   Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s