ក្រុម​គ្រួសារ

ការ​មាន​ក្រុម​គ្រួ​សារ​ជា​តម្រូវ​ការ​ចាំបាច់​របស់​មនុស្ស​គ្រប់​រូប។ ការ​សំខាន់​គឺ​យើង​មិនគ្រាន់​តែមាន​ទំនាក់​ទំនង​ល្អ​ជាមួយ​ក្រុម​គ្រួ​សារ​យើង​ប៉ុណ្ណោះ​ទេ ប៉ុន្តែ​យើង​ក៏​ជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​ក្រុម​គ្រួសារ​របស់​ព្រះ​ជា​ម្ចាស់​ផង​ដែរ។

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s