កំហុស

មានរឿងអាក្រក់ជាច្រើនបានកើតឡើងមកលើខ្ញុំ! ខ្ញុំមិនបន្ទោសអ្នកណាទេ គឺជាកំហុសរបស់ខ្លួនឯង! ខ្ញុំខុស! តែខ្ញុំមិនខ្លាចទេ! រឿងអាក្រក់កើតឡើងច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយចុះ ខ្ញុំត្រូវតែស៊ូដើរទៅមុខជានិច្ច ដើម្បីខ្លួនឯង! ឲ្យតែខ្ញុំកែប្រែ គឺមិនយឺតពេលទេ!

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s