ការ​រួម​រក្ស

ចំពោះ​ព្រះ​ជាម្ចាស់ ការ​រួម​រក្ស​គឺ​ជា​ការ​ប្រសើរ ប៉ុន្តែ​បើ​យើង​រួម​រ័ក្ស​ដោយ​មិន​ត្រឹម​ត្រូវ នោះ​វា​នឹង​នាំ​មក​នូវ​ការ​ឈឺ​ចាប់ និ​ងភាព​រាង​ចាល​ជា​រៀង​រហូត។

Advertisements

5 Replies to “ការ​រួម​រក្ស”

  1. រួម​រក្ស​យ៉ាង​ម៉េច​បាន​ហៅ​ថា​ប្រសើរ?

    Like

    1. ការ​រួម​រ័ក្ស​ប្តី​មួយ​ប្រពន្ធ​មួយ​ស្មោះ​ស្ម័គ្រ និង​ មិន​បង្ខំ​ចិត្តគ្នាជាដើម ទើប​បាន​ត្រឹម​ត្រូវ!

      Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s