ពេល​វេលា

(★♫♪•♥♥ ពេល​វេលា ♥♥ •♫♪★)
ខ្ញុំ​នឹង​ត្រូវ​ធ្វើ​អ្វី​គ្រប់យ៉ាង​ទាំង​អស់​សម្រាប់​ពេល​វេលា​ដែល​នៅ​សល់!
វា​មិន​ដែល​យឺត​ពេល​សម្រាប់​ការ​កែ​ប្រែនោះទេ មែនទេ?
ខ្ញុំ​នឹង​ដើរ​ទៅមុខ! ពេល​នេះ​មាន​បញ្ហាពិត​មែន…

តែ​អ្នក​ណា​ក៏​មាន​បញ្ហា​ដែរ!
មិន​មែន​មាន​តែ​ខ្ញុំ​ឯណា…ស៊ូ ស៊ូ ស៊ូ

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s