តើខ្ញុំស្រឡាញ់ស្រុកខ្មែរដែរឬទេ?

ខ្ញុំពិតជាស្រឡាញ់ស្រុកខ្មែរណាស់!

ខ្ញុំចង់ប្រាប់ឲ្យសិស្សខ្ញុំដឹងថា គេអាចធ្វើអ្វីជាច្រើនដើម្បីស្រុកខ្មែរ ដីកំណើតនៃតំណក់ឈាមរស់នៅរបស់យើងគ្រប់គ្នា

គេអាចធ្វើបាន ដោយគ្រាន់តែអភិវឌ្ឍន៍ខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះ

ខ្ញុំកំពុងអភិវឌ្ឍខ្លួនឯង!

ខ្ញុំកំពុងចែកចាយគំនិតនេះដល់មិត្តខ្ញុំ និងសិស្សខ្ញុំ!

ចុះអ្នកវិញ?

Advertisements

4 Replies to “”

    1. ព្រោះកំពុងរវល់ តែបន្តិចទៀតទំនេរវិញហើយ!

      Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s