ពាណិជ្ជកម្មរំភើប

amazing july

 

ខ្ញុំ​អត់​ដឹង​ថា រំភើបអីនោះទេ តែមានតែអ្នករចនាឡូហ្គូនេះទេដែលដឹង អាចសួរគាត់បាន៖

បងពិសិដ្ឋ៖ http://pisitnseiha.wordpress.com/

Advertisements

2 Replies to “ពាណិជ្ជកម្មរំភើប”

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s