តើរដ្ឋបាលគឺជាអ្វី? តើនីតិរដ្ឋបាលគឺជាអ្ វី?

4> រដ្ឋបាលជាអង្គការមួយខុសប្លែកពីអង្គការដទៃទៀត
ព្រោះវាមានគោលដៅបម្រើផលប្រយោជន៍ សាធារណៈ និង
ដើម្បីគោលដៅនេះរដ្ឋបាលទទួលនូវបុព្វសិទ្ធិនៃអំណាចសាធារណៈ និង ការ បង្ខិតបង្ខំធម្មានុរូប ។ ដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍សាធារណៈ
រដ្ឋបាលធ្វើសេចក្តីសម្រេច ដែល តម្រូវ ។

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s