រូបត្លុក៖ ស្វាក្នុង​ព្រៃ​ស្រោង

2
3
3
4
4
5
6
7
8
9
ក្នុង​រឿង​នេះ​មាន​បង្កប់អត្ថ​ន័យ​អប់​រំផងដែរ សូម​មើល​ហើយ​ពិ​ចារណា​ខ្លួនឯងចុះ! ហិហិ
ចប់តែត្រឹមនេះ!
Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s