ស្អាត​ជានិច្ច​

១ ស្អាតជានិច្ច ! ស្អាតជនិច្ច !

យើងកុំភ្លេចនូវសម្អាតកាយ ភ្ញាក់ពីគេង ពេលញាំបាយ សម្អាតកាយមុនទៅសាលា សម្អាតកាយមុនទៅសាលា

២​ កុំលេងដី! កុំលេងដី!

នាំទុក្ខភ័យ ដល់យើងគ្រប់គ្នា ត្រូវតែស្អាតគ្រប់វេលា ទើប​ហៅ​ថា​កុមារគំរូ ទើប​ហៅ​ថា​កុមារ​គំរូ។​

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s