រៀនគូរលេងៗតាម​ Sketchup!

កូនផ្ទះ
រៀនគូរដំបូង

រៀនគូរដំបូង!

គូររូបបន្ទាប់
ប្លង់ទូទៅ

 

ប្លង់មើលពីលើ
ប្លង់មើលពីមុខ
មើលពីចំហៀង
មើលពីក្រោយ
មើលពីស្តាំ

 

ខ្ញុំរៀនគូររូបទាំងនេះ ដោយ​ប្រើ​ប្រាស់​កម្មវិធី Google Sketchup Pro

ប្រសិនបើចង់ប្រើអាចទាញយកតាមអាស័យដ្ឋានខាងក្រោមនេះ 🙂

http://sketchup.google.com/

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s