នេះជាអ្វីដែលខ្ញុំមាន…ខ្ញុំនឹងជូនដល់អ្នក!

នេះជាអ្វីដែលខ្ញុំមាន…ខ្ញុំនឹងជូនដល់អ្នក!

 

ស្រលាញ់មនុស្សម្នាក់គឺ មិនមែនបានន័យថា យើងលែងជាខ្លួនឯង ដោយសារគេទេ គឺត្រូវធ្វើជាខ្លួនឯង ដើម្បីអ្នកដែលយើងស្រលាញ់ បើយើងចង់នៅជាមួយគ្នាជាយូរអង្វែង ត្រូវធ្វើជាខ្លួនឯង…

love a person doesn’t mean that you have to be someone else because of that person but be ourselves for the one we love…if u want to live with each other for for a long time, just be ourselves…

 

ខ្ញុំស្អប់ពណ៌ខ្មៅខ្លាំងណាស់ តែពណ៌ខ្មៅអើយ ឯងជាចំនែកនៃជីវិតរបស់យើងទៅហើយ…

I do hate black color; otherwise, u r a part in my life, too…

 

ហេតុអ្វីចាំបាច់មានអ្នកស្រលាញ់យើង? ព្រោះយើងចាំបាច់ត្រូវស្រលាញ់គេវិញដែរ!

why do we need other to love us? coz we need to love them, too.

 

មិនថាមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងទេ ស៊ូៗៗៗៗ យើងជាមនុស្សដែលកើតមកសម្រាប់ដួលហើយឈរ ទោះឈឺ ឬ ទោះបីយំក៏ដោយ…

no matter what happen… su!!!!!! even we fall but we have to stand.. even hurts or cries….

 

ពីឌីយ៉ា

Advertisements

3 Replies to “នេះជាអ្វីដែលខ្ញុំមាន…ខ្ញុំនឹងជូនដល់អ្នក!”

  1. អីគេ? ខ្ញុំអត់យល់ទេ!! កំនាព្យជ្រៅៗម៉្លេះ!

    Like

    1. ហិហិ សុំទោសផងអ៊ឺចឹងនោះ! ព្រោះញ៉ុមសរសេរតាមការគិតឃើញទេ! ជាលក្ខណៈលើកទឹកចិត្ត ហើយក៏លក្ខណៈឯកោរ អរគុណដែលបានជួយវិះគន់!

      Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s