សកម្មភាពក្លឹបភាសាអង់គ្លេស ពីរសប្តាហ៍នេះ

កំពុងពិភាក្សាគ្មា
បងចាន់ថា និង អាលីន
កំពុងឆ្លើយសំនួរ
មិនបានទេ សិស្សខ្ញុំឃើញកាមេរ៉ាអត់បានម៉ង!!
រៀនចប់ក៏នាំគ្នាមកទិញមីឆាញុំា មីងនេះមកពីកម្ពុជាក្រោម
ឆ្លៀតថតទៀតពេលរៀនចប់ (ខ្ញុំ និង អាលីនដែលជាសិស្ស)
លីដា (ប្រុស) , សុខជា, និង សារុន (រូបធំ)

ក្លឹបភាសាអង់គ្លេសនេះខ្ញុំបានបង្កើតឡើង ដើម្បីចែករំលែកនូវអ្វីដែលខ្ញុំចេះ ដល់សិស្ស និង និស្សិតដែលចង់​ចែករំលែកអ្វីដែលខ្លួនចេះពីក្លឹបនេះដល់អ្នកផ្សេងទៀត!

Advertisements

8 Replies to “សកម្មភាពក្លឹបភាសាអង់គ្លេស ពីរសប្តាហ៍នេះ”

 1. Thank so much Dya to have time visited my home. Hope you come again!
  and your house also good with all unicode. My unicode is error, I am fixing it do you have any ideas?

  Hope to see again at Buddhism Institute

  Cheers,
  chhaya

  Like

  1. oh, thanks for your visiting. I really appreciate it. I just visit any website interesting. and yours is one of my favorite. hehe

   Like

  1. This English club has been running for over a year already. We gather the
   students who needs to improve their skills in English. We meet every weeks not
   to listen to the lecture or some kinds of that. But we meet, share, practice and
   learn from each other. Anyway, I am the leader in the club, I am not there to
   watch them only but also to give them what I have and What I know. All the
   goals, purposes, and activities are posted in each pages in this blogs.

   I Really appreciate your questions. Thanks for your comments and interest. If
   you have any other question, feel free to ask.

   Like

 2. Thank for your introduction. I do appreciate the young generation. Now they are stronger then my generation i think. They like to improve their skill, experiences and knowledge. Today, there are many chances for them to be trained. They like working in group and their achievement is really good. 😀

  You are also great to be a group leader. 😀

  Like

  1. Oh, I’m not perfect but I just do my best. And I want to be part or a cell of Cambodia, a useful cell.

   Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s