សំរាប់ពុក​ និង​ សំរាប់​អូន

តើគុណពុកបានត្រឹមតែស្ថិតក្នុងចំរៀងនេះទេឬ?

ការធ្វើល្អមិនគួរស្ថិតនៅតែក្នុងអារម្មណ៍របស់អ្នកនោះទេ គួរតែធ្វើអ្វីខ្លះសំរាប់គាត់?

អត្ថន័យតូចមួយសំរាប់ក្តីស្រលាញ់

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s