មេរៀនសប្តាហ៍នេះ


មេរៀនប្រចាំសប្តាហ៍នេះគឺ៖ កំហុសនៅពេលសំភាសន៍

ទីកន្លែងប្រជុំ៖ មជ្ឈមណ្ឌលជីវិតថ្មី

កាលបរិច្ឆេត៖ ០៨. ០៨. ២០១០

ពេលវេលា៖ ១៖៣០ ដល់ម៉ោង ៣៖០០

ចូលរួមដោយឥតគិតថ្លៃ

ពត័មានបន្ថែមសូមមើលក្នុងទំព័រដ៏ទៃទៀតក្នុងប្លកនេះ។

Advertisements

2 Replies to “មេរៀនសប្តាហ៍នេះ”

    1. នៅជាប់សាលាក្រមង៉ុយផ្សារអូឡាំពិច ស្គាល់ទេសាកមើលផែនទីក្នុងប្រកាសចាស់របស់ខ្ញុំក៏មានដែរ។

      Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s